Vývoz zosnulých nonstop

0911 125 970

0911 125 980

Vo chvíľach zármutku,
kedy prichádzate o milovaného človeka,
bude nám cťou sprevádzať Vás chvíľami poslednej rozlúčky

Informácie / Hrobové miesto / Nové hrobové miesto

NOVÉ HROBOVÉ MIESTO

Ako postupovať pri vybavovaní nového hrobového miesta

Cintoríny - V prípade záujmu o hrobové miesto na jednom z cintorínov v našej správe, je najskôr nutné oficiálnou cestou podať písomnú žiadosť o pridelenie hrobového, urnového a kryptového miesta (ďalej len HuaKM). Vzor žiadosti o pridelenie HUaKM nájdete nižšie pod článkom. Po zaevidovaní žiadosti Vám bude do 30 pracovných dní zaslaná písomná odpoveď obsahujúca všetky potrebné informácie vrátane cenníka. S touto odpoveďou je nevyhnutné dostaviť sa do jedného mesiaca na Správu cintorínov, Šafárikovo nám. č. 3, Bratislava. Po uhradení predmetných poplatkov a uzavretí nájomnej zmluvy Vám správca cintorína vydá stavebné povolenie. Následne oslovíte Vami vybraného kamenára vo veci stavby pomníka. 

Počas mesiacov november, december, január a február si organizácia MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy vyhradzuje právo predĺžiť lehotu odpovede na žiadosť o pridelenie /predkúpu miesta, z dôvodu nepriaznivých poveternostných podmienok na cintorínoch v správe organizácie. 

V prípade, že máte v žiadosti uvedené konkrétne hrobové miesto, bude predmetné hrobové miesto pridelené žiadateľovi len v tom prípade, že sú v súvisloti s týmto hrobovým miestom splnené všetky právne ustanovenia číslo 131/2010 Z.z. o pohrebníctve, súvisiace s vypovedaním nájomnej zmluvy hrobového miesta a uplynutím výpovednej lehoty. 

Cintorín: Slávičie údolie, Lamač, Devín, Rusovce, Petržalka, Dúbravka
– p. Vígová – tel.: 0903 / 230 796, 02/ 65 423 969

Cintorín: Vrakuňa, Vajnory, Stará Vrakuňa, Komárov, P. Biskupice, Prievoz, Rača
– p. Ing. Grach – tel.: 0903 / 409 980, 02/ 43 191 010

Cintorín: Martinský
– p. Struhár – tel.: 0904 / 635 655
– p. Heráková – tel.: 0917 / 792 436

Jedinou výnimkou, pri ktorej nie je nutné podať písomnú žiadosť je zakúpenie urnového miesta v kolumbáriu (urnovej stene). V prípade záujmu o urnové miesto v Kolumbáriu, je nutné prísť priamo na daný cintorín kde Vám zamestnanci ukážu ktoré miesta v urnovej stene sú voľné k zakúpeniu. Po výbere miesta Vám vydajú rezervačný lístok, s ktorým je nevyhnutné dostaviť sa osobne do 3 pracovných dní na Správu cintorínov, Šafárikovo nám. č. 3, Bratislava, z dôvodu uzatvorenia nájomnej zmluvy.

Krematórium – V prípade záujmu o urnové miesto v krematóriu, je nevyhnutná osobná návšteva kancelárie v krematóriu kde Vám zamestnanci ukážu ktoré miesta sú voľné k prenájmu.

PRIDELENIE MIESTA

V prípade pohrebu (pochovania do zeme) alebo kremácie (uloženia urny), Vám hrobové / urnové miesto bude na základe žiadosti pridelené. V opačnom prípade, sa jedná o predkúpu miesta (rezervácia – viď. nižšie).

PREDKÚPA MIESTA (REZERVÁCIA)

V prípade, že do miesta, o ktoré ste požiadali nebude v čase žiadania vykonané pochovanie / uloženie urny, jedná sa o predkúpu (rezerváciu) miesta. Pri tejto príležitosti je účtovaný jednorázový poplatok vo výške 350€.

ULOŽENIE URNY DO EXISTUJÚCEHO MIESTA

Pred fyzickým uložením urny je nutné osobne navštíviť Správu cintorínov, Šafárikovo nám. č. 3, Bratislava, kde bude nájomcovi po predložení originálnu nájomnej zmluvy, ako aj dokladu o spopolnení / úmrtného listu alebo objednávky z pohrebu (ak ste boli vybavovateľom Vy), vydané povolenie na uloženie urny. Povolenie slúži ako doklad, že urna bola zaevidovaná a schválená na uloženie.