Vývoz zosnulých nonstop

0911 125 970

0911 125 980

Vo chvíľach zármutku,
kedy prichádzate o milovaného človeka,
bude nám cťou sprevádzať Vás chvíľami poslednej rozlúčky

EXISTUJÚCE HROBOVÉ MIESTO

platba za miesto

Možnosti platby za hrobové a urnové miesta na všetkých cintorínoch v správe organizácie MARIANUM, je možné vykonať osobne na Správe cintorínov, Šafárikovo nám. č. 3, v hotovosti alebo platobnou kartou. Urnové miesto v areáloch krematória je možné uhradiť osobne v kancelárii krematória, alebo bankovým prevodom.

Bankový prevod je možný iba v prípade uzatvorenej nájomnej zmluvy s organizáciou MARIANUM

  • Nájomcovia s užívacím právom ktoré je od roku 2007 nahradené nájomnou zmluvou, sa musia z dôvodu uzavretia spomínanej zmluvy dostaviť pri následujúcej platbe osobne.
  • Overenie platnosti nájomnej zmluvy ako aj údajov k platbe, vrátane poplatkov, je možné na portáli . Do vyhľadávača je nutné zadať meno jedného zo zomrelých, následne podľa cintorína a dátumov identifikujete meno ktoré hľadáte. Po kliknutí na meno sa Vám zobrazí karta predmetného hrobového miesta kde už zistíte všetky potrebné informácie.
  • Ak je nájomca hrobového miesta zosnulá osoba, nie je možné prijať platbu. Hrobové miesto je potrebné najskôr prepísať na osobu žijúcu.
Výdávanie súhlasov na vybudovanie alebo rekonštrukciu pomníkov hrobových miest.

Úradné hodiny pre vydávanie súhlasov na vybudovanie alebo rekonštrukciu pomníkov hrobových miest:

MIESTO: SPRÁVA CINTORÍNOV, Šafárikovo námestie 3, 811 02 Bratislava

PONDELOK:  od 8.00 hod. -  17.00 hod.

UTOROK:       od 8.00 hod. - 16.00 hod.

STREDA:       od 8.00 hod. - 16.00 hod

ŠTVRTOK:    od 8.00 hod. - 16.00 hod.

PIATOK:        od 8.00 hod. - 16.00 hod

Súhlas na vybudovanie/rekonštrukciu pomníkov a hrobových miest sa vydáva naobdobie 8 týždňov, na konkrétneho kamenára/kamenársku firmu a výlučne nájomcovi hrobového miesta. Je potrebné nahlásiť názov kamenárskej firmy, zodpovednú osobu, IČO a telefonický kontakt.

Prepis hrobového miesta po zosnulom nájomcovi

K prepisu hrobového miesta po zosnulom nájomcovi budete potrebovať:

a) Dokument preukazujúci, že nájomca je zosnulý. Napríklad: Úrmrtný list, potvrdenie o spopolnení, objednávka pohrebu.

b) Dokument, ktorým preukážete prríbuzenský vzťah k zosnulej osobe. Ak prepisuje manžel/manželka, bude potrebný sobášny list. Ak prepis vykonáva dieťa zosnulého syn/dcéra je potrebné predložiť rodný list.

Hrobové miesto možno prepísať aj na základe osvedčenia o dedičstve, alebo čestného vyhlásenia overeného notárom. Tlačivo "Čestné vyhlásenie" si môžete stiahnuť tu: Čestné vyhlásenie.

V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte na telefónnom čísle: +421 2 50 700 143 alebo e-mailom: spravacintorinov@marianum.sk 

Prepis miesta ak nájomca žije

Prepis hrobového a urnového miesta na všetkých cintorínoch v správe organizácie MARIANUM, je možné vykonať osobne v zastúpení aktuálneho nájomcu ako aj osoby na ktorú bude miesto prepísané, na Správe cintorínov, Šafárikovo nám. č. 3. V prípade, že sa jedná o urnové miesto v areáloch urnového hája, tento proces je možné vykonať priamo v kancelárii krematória. Dohodu o prepise je možné overiť u notára, ak sa jeden z nájomcov nemôže dostaviť osobne.

Dohoda o prevode nájmu

Dohoda o prevode nájmu slúži ako dokument nahrádzajúci nutnosť overeného podpisu od notára. Dohodu musia bezpodmienečne podpísať aktuálny nájomca ako aj budúci nájomca predmetného hrobového miesta.