Platba za miesto

Platba za miesto

Ďakujeme, že sa ako pozostalí zaujímate o nájomnú zmluvu za hrobové miesto a s tým súvisiace platby nájomného, a prejavujete tak úctu voči zosnulým.

Kde a ako zrealizujete platbu

Platbu za hrobové alebo urnové miesto na cintoríne vám odporúčame zrealizovať bankovým prevodom. Údaje k platbe si môžete vyhľadať prostredníctvom nášho online vyhľadávača hrobových a urnových miest. Vyhľadávanie sa spúšťa na základe uvedenia údajov o pochovanej osobe alebo konkrétnom hrobovom mieste.

Platba za hrobové miesto je možná len v prípade uzatvorenej nájomnej zmluvy.

Údaje potrebné na realizovanie bankového prevodu vám poskytneme aj na pobočkách správy cintorínov a nájdete ich tiež v nájomnej zmluve.

Vyhľadať platobné údaje pre konkrétne hrobové miesto

Často kladené otázky