NONSTOP vývoz zosnulých:
Zmena cenníka služieb od 1.8.2023
28. 7. 2023

Zmena cenníka služieb od 1.8.2023

Bratislava, 28. júl 2023 – Tak ako bolo avizované už v apríli tohto roku mestské pohrebníctvo MARIANUM zvyšuje poplatky služieb poskytovaných na pohrebiskách na území hlavného mesta SR Bratislavy, ktoré boli naposledy upravované v roku 2012.

S účinnosťou od 1. augusta 2023 bude v platnosti nový Prevádzkový poriadok pohrebísk na území hlavného mesta SR Bratislavy (ďalej len „Prevádzkový poriadok“). Dôvodom aktualizácie Prevádzkového poriadku bola nevyhnutnosť zapracovať novelizáciu zákona o pohrebníctve ako aj skutočnosť, že cenník služieb poskytovaných na pohrebiskách v hlavnom meste nebol menený od jeho prijatia v roku 2012.

V cenníku služieb je zohľadnené pokrytie nákladov, ktoré mestskej organizácii MARIANUM – Pohrebníctvo mesta Bratislavy, p. o. vznikajú v súvislosti so správou cintorínov, zároveň je zavedená inflačná doložka.

V pôvodnom cenníku sa rozdielna plocha jednotlivých typov pochovania nezohľadňovala a ceny služieb spojených s nájmom boli rovnaké, či išlo o uloženie rakvy do zeme alebo uloženie urny do miesta v kolumbáriu (urnovej steny). v novom cenníku sa preto zavádza najnižšia cena za služby spojené s nájmom urnového miesta v kolumbáriu a najvyššia cena za služby spojené s nájmom hrobového, resp. hrobkového miesta, nakoľko náklady MARIANUM na služby spojené s nájmom hrobkového (kryptového) miesta sú najvyššie. Pôvodná cena 13,53 € za 1 rok bez rozdielu typu hrobového miesta sa aktuálne mení nasledovne:

Typ hrobového miestaCena za 1 rokTyp hrobového miestaCena za 1 rok
urnové miesto v kolumbáriu
14 €
6-hrob
126 €
urnové miesto v zemi
17 €
detské
21 €
1-hrob
21 €
1-krypta
42 €
2-hrob
42 €
2-krypta
84 €
3-hrob
63 €
3-krypta
126 €
4-hrob
84 €
4-krypta
168 €
5-hrob
105 €

V aktualizovanom Prevádzkovom poriadku sa upravili aj otváracie hodiny cintorínov na území hlavného mesta s ohľadom na dĺžku denného svetla v jednotlivých ročných obdobia.

Cintoríny sú verejnosti prístupné:

a) november – marec: denne od 7.00 hod. do 17.00 hod., b) apríl – október: denne od 7.00 hod. do 20.00 hod., c) v období od 1. novembra do 8. novembra denne od 7.00 hod. do 20.00 hod.

Zároveň boli upravené podmienky ekologického pochovávania v prírodnom prostredí Hája pokoja, ktoré sa nachádza v bratislavskom Krematóriu v Bratislave. Pri ekologickom pochovávaní sa ukladá do zeme popol zosnulého alebo sa vkladá popol zosnulého do zeme v ekologicky rozložiteľnej urne. Popol sa ukladá ku koreňom stromov. Nový Prevádzkový poriadok zakazuje ukladať na miesto ekologického pochovávania akékoľvek predmety, náhrobky, výzdoby. k spomienke na zosnulého slúži výlučne drevená ceduľka s menom a dátumom narodenia a úmrtia zosnulého, ktorá je umiestnená na pni príslušného stromu.

MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislava je mestskou príspevkovou organizáciou od roku 1991. Tento podnik s vyše 160 zamestnancami spravuje, udržiava a prevádzkuje 18 cintorínov, bratislavské Krematórium a 2 vojnové cintoríny. Súčasne spravuje tiež a 64 pomníkov a pamätníkov na území mesta. MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy zabezpečuje aj tzv. doplňujúce činnosti, ako pohrebné služby, prevoz zosnulých doma i v zahraničí, výrobu a predaj vencov, kvetinových výrobkov, predaj sakrálnych predmetov. Vedie aj digitálnu evidenciu hrobových, urnových a kryptových miest vrátane grafického zobrazenia pohrebísk.

KONTAKT PRE MÉDIÁ Mgr. Katarína Šemberová, MBA. E-mail: [email protected] Tel.: 0948 041 233

Ďalšie novinky

Načítavam…