NONSTOP vývoz zosnulých:
Organizácia Marianum

Organizácia Marianum

Citlivo sprevádzame pozostalých, s rešpektom k ich požiadavkám. Už 31 rokov.

Ako príspevková organizácia MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy spravujeme, udržiavame a prevádzkujeme všetky zverené pohrebiská. Staráme sa aj o vojnové hroby a pamätníky a zabezpečujeme údržbu a prevádzku mestských fontán.

Zabezpečujeme

 • komplexné pohrebné služby
 • ekologické prírodné pochovávanie v Háji pokoja
 • prevoz zosnulých doma i v zahraničí
 • výrobu a predaj smútočných vencov, ikebán a tematickú floristika pre každú príležitosť (životné jubileá, svadby, promócie), predaj dekorácií a sakrálnych predmetov
 • vedieme aj digitálnu evidenciu hrobových, urnových a kryptových miest vrátane grafického zobrazenia pohrebísk

Spravujeme

 • 18 cintorínov
 • Krematórium v Bratislave
 • viac ako 89.000 hrobových/kryptových/urnových miest na cintorínoch
 • 2 vojnové cintoríny (NKP Slavín a Kopčany v Petržalke)
 • 55 vodných zariadení - z toho 38 fontán, 13 pitných fontánok, 3 studne a 1 hmlovú fontánu.
 • 762 vojnových hrobov
 • 64 pomníkov a pamätníkov

Fakturačné údaje

MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy príspevková organizácia

Šafárikovo námestie 3 811 02 Bratislava

Tel.: 02 / 50 700 101 Email: [email protected]

IČO: 17 330 190

Príspevková organizácia zapísaná v živnostenskom registri Okresného úradu Bratislava č. 102-11992 Zastúpená: Ing. Robert Kováč, MBA - riaditeľ organizácie

Profil verejného obstarávateľa

MARIANUM – Pohrebníctvo mesta Bratislava je podľa § 7 ods. 1 písm. d) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov verejným obstarávateľom a pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb je povinné používať postupy podľa tohto zákona.

Verejný obstarávateľ: MARIANUM – Pohrebníctvo mesta Bratislavy Sídlo: Šafárikovo nám. č. 3, 811 02 Bratislava

Štatutárny zástupca: Ing. Robert Kováč, MBA E-mail: [email protected] Telefón: 02/50 700 101

Bankové spojenie: SLSP, a.s. IBAN: SK96 0900 0000 0050 2914 9127 IČO: 17330190 DIČ: 2020838182 IČ DPH: SK2020838182

Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie: Ing. Milan Hamala Email: [email protected] Telefón: 02/50 700 118

Funkčné odkazy VO: Odkaz na EKS ↗︎ Odkaz na Úrad pre verejné obstarávanie - profil ↗︎ Odkaz na JOSEPHINE ProeBiz ↗︎