Dokumenty

Dokumenty

Vyhľadávané dokumenty

Interné dokumenty

Žiadosť o pridelenie/rezerváciu hrobového/urnového miesta

Interné dokumenty

Obežník Dušičky 2023 - Pokyny pre prenájom predajnej plochy

Interné dokumenty

Etický kódex zamestnanca

Legislatíva

Informácia o spracúvaní osobných údajov na účely vyhotovovania záznamov hlasovej komunikácie

Legislatíva

Informácia o spracúvaní osobných údajov

Katalóg

Katalóg vence

Katalóg

Katalóg ikebany

Katalóg

Katalóg vence na zapožičanie

Katalóg

Katalóg rakvy na pochovanie

Legislatíva

Prevádzkový poriadok pohrebísk_1.8.2023

Cenník

Cenník služieb poskytovaných na pohrebiskách na území hl. mesta SR Bratislavy, platný od 1.8.2023

Katalóg

Katalóg rakvy na kremáciu

Katalóg

Katalóg kytice

Interné dokumenty

Prílohy k smernici pre Postup pri sprístupňovaní informácií na žiadosť

Sťažnosti

Postup pri podávaní sťažností

Verejné obstarávanie

Smernica o verejnom obstarávaní

Interné dokumenty

Návod na použitie vyhľadávača hrobových miest

Interné dokumenty

Dohoda o ukončení NZM1

Interné dokumenty

Čestné vyhlásenie

Interné dokumenty

Dohoda o prevode hrobového, kryptového, urnového miesta

Interné dokumenty

Smernice 39 O oznamovaní protispoločenskej činnosti

Interné dokumenty

08_22 NRO Úprava organizačnej štruktúry

Cenník

Cenník kremačných služieb

Interné dokumenty

Príloha č. 1 k SM 18 - Organizačná štruktúra