Vývoz zosnulých nonstop

0911 125 970

0911 125 980

Vo chvíľach zármutku,
kedy prichádzate o milovaného človeka,
bude nám cťou sprevádzať Vás chvíľami poslednej rozlúčky

AKO POSTUPOVAŤ PRI ÚMRTÍ

Zopár rád ako postupovať, keď v našom okolí niekto zomrie

Pri úmrtí osoby nachádzajúcej sa vo Vašom okolí si Vám organizácia MARIANUM – Pohrebníctvo mesta Bratislavy dovoľuje odporučiť nasledovný postup.

Pri úmrtí v byte zatelefonovať na tel. čísla (112 alebo 16 155) a nahlásiť, že ide o podozrenie z úmrtia (je nutné uviesť základné informácie o okolnostiach, za ktorých došlo k úmrtiu). Po vykonaní obhliadky zosnulého lekárom na byte, alebo súdnym lekárom, (ak nie je nariadená súdna pitva), odporúčame zavolať dispečing na odvoz zosnulých – stálu službu

číslo telefónu +421 911 125 970, +421 911 125 980,

ktorá zabezpečí odvoz zosnulého z bytu.

V prípade, ak nastane úmrtie vo Fakultnej nemocnici Ružinov, Fakultnej nemocnici Miczkiewiczova, v Onkologickom ústave sv. Alžbety (Heydukova ul.) a v Špecializovanej geriatrickej nemocnici, budú telá zosnulých prevezené na patologicko-anatomické oddelenie Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou sídliacom na Sasinkovej ulici č. 4 v Bratislave, kde kompetentný pracovník rozhodne o tom, či je potrebné vykonať súdnu pitvu.

Fakultná nemocnica s poliklinikou Milosrdní bratia a Železničná nemocnica prevážajú na patologicko-anatomické oddelenie Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou na Sasinkovej ulici č. 4 v Bratislave len zosnulých, o ktorých sa už rozhodlo, že je potrebné vykonať súdnu pitvu.

V prípade, ak nastane úmrtie vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou Sv. Cyrila a Metoda na Antolskej ul, v Národnom onkologickom ústave (Klenova ul.) a v Národnom ústave srdcových a cievnych chorôb, sú zosnulí prevezení na patologicko-anatomické oddelenie Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou sídliacom na Antolskej ulici č. 11, kde kompetentný pracovník rozhodne o tom, či je potrebné vykonať súdnu pitvu.

Fakultná nemocnica na Kramároch, preváža na patologicko-anatomické oddelenie Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou na Antolskej ulici č. 11 v Bratislave len zosnulých, o ktorých sa už rozhodlo, že je potrebné vykonať súdnu pitvu.

V týchto prípadoch obdržia pozostalí z predmetných inštitúcií „List o prehliadke zosnulého“:

Fakultná nemocnica s poliklinikou Sv. Cyrila a Metoda
Antolská 11, Bratislava
t.č. 02/ 68 671 111

Ústav súdneho lekárstva FN a LFUK
Sasinkova 4, Bratislava
t.č. 02/ 59 357 262

V najbližší pracovný deň odporúčame pozostalým dostaviť sa na Pohrebnú službu organizácie MARIANUM – Pohrebníctvo mesta Bratislavy, Šafárikovo námestie č. 3, Bratislava za účelom vybavenia pohrebného obradu. Je potrebné priniesť občiansky preukaz zosnulého, listy o prehliadke zosnulého, ktoré vystavil súdny lekár alebo lekár na byte a oblečenie pre zosnulého, v ktorom bude pochovaný. Pohrebná služba organizácie MARIANUM – Pohrebníctvo mesta Bratislavy zabezpečí všetky náležitosti týkajúce sa pochovania zosnulého (na cintoríne, alebo v krematóriu), priebeh pohrebného obradu, pridelenie hrobového miesta a vydanie užívacieho práva k hrobovému miestu na cintoríne, kde si pozostalí želajú zosnulého pochovať.

MARIANUM – Pohrebníctvo mesta Bratislavy ponúka pozostalým pri zabezpečovaní pohrebného obradu aj špeciálne služby:

 • vyhotovenie smútočného oznámenia - PARTE
 • administratívne zabezpečenie obradu, včítane matriky (vybavenie úmrtného listu, pohrebného príspevku).


Cirkevný obrad vykonáva kňaz (podľa vlastného výberu pozostalých), ktorého je treba kontaktovať na príslušnom farskom úrade.

Informácie o farských úradoch poskytne pozostalým vybavovateľka pohrebného obradu organizácie MARIANUM – Pohrebníctvo mesta Bratislavy. Pri pochovaní do existujúceho hrobového miesta je potrebné priniesť doklad o užívacom práve k predmetnému hrobovému miestu. V prípade, že hrobové miesto má už vybudovaný pomník a platňu, je nevyhnutné, aby sa pozostalí dohodli s kamenárstvom podľa vlastného výberu, ktoré zabezpečí odkrytie platne na hrobovom mieste pred pohrebným obradom.

V rámci poskytovania ďalších služieb zabezpečí organizácia MARIANUM – Pohrebníctvo mesta Bratislavy vybavenie matričných dokladov a žiadosti o pohrebný príspevok, ktoré si pozostalí môžu za cca 10 dní osobne prevziať na pohrebnej službe organizácie MARIANUM – Pohrebníctvo mesta Bratislavy.

 

Čo robiť hneď po úmrtí:

 • po odchode obhliadajúceho lekára z bytu je vhodné zosnulému podviazať spodnú sánku 3-cípou šatkou
 • ak je to možné, je potrebné bezprostredne po úmrtí zatlačiť oči zosnulého ľahkým ťahom dlane, resp. prstov po tvári
   

Čo by si mali pozostalí rozmyslieť než prídu do pohrebnej služby:

 • pozostalí by si mali rozmyslieť, či sa rozhodnú pre kremáciu v bratislavskom krematóriu, alebo pre klasický pohreb na vybraných bratislavských cintorínoch
Všeobecné informácie a odporúčania pre objednávateľov poslednej rozlúčky a ostatných pozostalých

Vážení pozostalí,

dovoľte, aby sme Vám vyjadrili úprimnú sústrasť v súvislosti s úmrtím Vášho príbuzného alebo inej blízkej osoby. V tejto neľahkej chvíli si Vám dovoľujeme poskytnúť základné informácie a odporúčania, ako postupovať pri vybavovaní poslednej rozlúčky s Vašim zosnulým  príbuzným.

Pred začatím vybavovania poslednej rozlúčky so zosnulým priamo v Pohrebnej službe na Šafarikovom námestí č. 3 v Bratislave je  potrebné, aby ste sa z vlastnej vôle a vôle  najbližších pozostalých rozhodli, aký spôsob pochovania  si zvolíte. Platná právna úprava pripúšťa len dva spôsoby pochovania, a to klasické pochovanie do zeme alebo pochovanie formou kremácie (spopolnenia).

Pohrebná služba organizácie MARIANUM – Pohrebníctvo mesta Bratislava Vám ponúka nasledovné možnosti pochovania:

1.  Klasický pohreb (pochovanie zosnulého v rakve do zeme) na cintorínoch

 • pochovanie do nového hrobového miesta
 • pochovanie do existujúceho hrobového miesta (hrobové miesto, ktorým disponujú pozostalí)
 • uloženie zosnulého do krypty (krypta je betónový šachtový hrob)

2.  Kremácia v bratislavskom Krematóriu

 • V prípade kremácie sa vykoná najskôr rozlúčka so zosnulým, spopolnenie a až následne sa zrealizuje ukladanie urny do zeme alebo do kolumbária, rozptyl alebo vsyp  na miestach na to určených.

Pri oboch vyššie uvedených možnostiach pochovania zabezpečuje organizácia MARIANUM – Pohrebníctvo mesta Bratislavy nasledovné formy rozlúčky podľa výberu objednávateľa:

 1. cirkevná rozlúčka – rímsko-katolícka, evanjelická, pravoslávna prípadne iné druhy náboženských obradov
 2. občianska rozlúčka
 3. kombinovaná rozlúčka (rozlúčka s cirkevným i občianskym prvkom).

Pre efektívne vybavenie poslednej rozlúčky Vám odporúčame už pri prvej návšteve Pohrebnej služby organizácie MARIANUM – Pohrebníctvo mesta Bratislavy mať u seba k dispozícií:

 • list o prehliadke mŕtveho (vystaví obhliadajúci lekár alebo ho vydá príslušná patológia, na ktorú bol zosnulý prevezený); prevzatie listu o prehliadke mŕtveho môže zabezpečiť aj Pohrebná služba organizácie MARIANUM – Pohrebníctvo mesta Bratislavy, ak ju na tento úkon splnomocníte
 • občiansky preukaz zosnulého
 • oblečenie  pre zosnulého
 • Pre zosnulých mužov odporúčame nasledovné oblečenie:  oblek, košeľu, kravatu, spodnú bielizeň.
 • Pre zosnulé ženy odporúčame nasledovné oblečenie: šaty/kostým, blúzku, sukňu/nohavice, spodnú bielizeň.
 • Topánky sa zosnulým neobúvajú, je však možnosť uložiť ich k nohám zosnulého v rakve.
 • V prípade rozsiahlejších posmrtných zmien u zosnulého, odporúčame priniesť rukavičky, šatku alebo iné doplnky podľa pokynov vybavovateľky pohrebnej služby.
 • Oblečenie pre zosnulého je vhodné odovzdať v igelitovej taške, ktorú z hygienických dôvodov nevraciame späť.
 • Spolu s oblečením môžete  priniesť aj farebnú fotografiu zosnulého, podľa ktorej bude vykonaná posledná úprava zosnulého (účes, líčenie).

Po predložení potrebných dokladov a odovzdaní oblečenia sa s vybavovateľkou pohrebnej služby organizácie MARIANUM – Pohrebníctvo mesta Bratislavy dohodnete na spôsobe pochovania a forme rozlúčky. Vybavovateľka Vám následne navrhne možné voľné termíny (deň a hodinu) na vykonanie poslednej rozlúčky so zosnulým, vrátane pridelenia voľného hrobového miesta, ak ním už nedisponujete.

V prípade, ak ste sa rozhodli:

1.  pre klasické pochovanie zosnulého do existujúceho hrobového miesta, je potrebné:

 • predložiť vybavovateľke Pohrebnej služby organizácie MARIANUM – Pohrebníctvo mesta Bratislavy užívacie právo, resp. nájomnú zmluvu  k predmetnému hrobovému miestu,
 • najneskôr 2 dni pred poslednou rozlúčkou sa skontaktovať so správcom príslušného cintorína z dôvodu identifikácie predmetného hrobového miesta priamo na cintoríne. Stretnutie s miestne príslušným správcom cintorína odporúčame dohodnúť vopred telefonicky
 • ak sa na predmetnom hrobovom mieste nachádza pomník, resp. krycia doska ste povinní ako nájomca /držiteľ užívacieho práva k hrobovému miestu pred konaním poslednej rozlúčky zabezpečiť demontáž predmetného pomníka, resp. krycej dosky v rozsahu, ktorý Vám určí správca cintorína, a to svojpomocne alebo prostredníctvom Vami vybraného kamenára.

Pohrebná služba organizácie MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy demontáž pomníka, resp. krycej dosky z hrobového miesta nezabezpečuje. Ak nájomca / držiteľ užívacieho práva k hrobovému miestu neodstráni príslušenstvo hrobu (pomník, kryciu dosku alebo akékoľvek iné časti náhrobného pomníka) organizácia MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy nenesie zodpovednosť za nevykonanie obradu, resp. odstráni príslušenstvo hrobu v potrebnom rozsahu na náklady a riziko objednávateľa poslednej rozlúčky.

Ak sa jedná o príslušenstvo hrobového miesta, ktoré by mohlo byť poškodené a objednávateľ poslednej rozlúčky sa so správcom  cintorína neskontaktuje a nebude dostupný ani na mobilnom telefóne (číslo objednávateľa uvedené v objednávke), posledná rozlúčka sa neuskutoční. Posledná rozlúčka sa neuskutoční ani v prípade nezaplatenia objednávky vystavenej Pohrebnou službou organizácie MARIANUM – Pohrebníctvo mesta Bratislavy.

2.  pre klasické pochovanie zosnulého do nového hrobového miesta 

 • musíte mať ešte pred uskutočnením poslednej rozlúčky potvrdené, že Vaša žiadosť o pridelenie nového hrobového miesta bola organizáciou MARIANUM – Pohrebníctvo mesta Bratislavy akceptovaná. V prípade, že to kapacitné možnosti Vami vybraného cintorína umožňujú, dáme Vám na výber z viacerých voľných hrobových miest.

3.  pre pochovanie zosnulého do krypty

 • ak je krypta vybudovaná, ešte pred uskutočnením poslednej rozlúčky si musíte dohodnúť s kamenárom jej otvorenie  najneskôr ráno v deň pohrebu,
 • ak sa krypta ešte len buduje, je nutné zosnulého dočasne uložiť v špeciálnom chladiacom zariadení až do doby jej vybudovania. Pri pochovaní zosnulého do krypty sa do bežnej drevenej rakvy vkladá cínová vložka, prípadne vložka z iného kovu, ktorá sa hermeticky uzavrie. V prípade nepoužitia cínovej vložky sa rakva po uložení do krypty musí zaliať v samotnej krypte betónom tak, aby bola rakva zabezpečená  v zmysle § 22 ods. 4 zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve.

4.  pre kremáciu zosnulého

 • náležitosti spojené s uložením urny do urnového miesta vybavíte až po obdržaní  dokladu „Potvrdenie o spopolnení

Formy poslednej rozlúčky:

1.  rímsko-katolícka rozlúčka

 • V prípade, ak ste si zvolili rímsko – katolícku rozlúčku je potrebné kontaktovať príslušný farský úrad.
  • Rímsko-katolícke rozlúčky v bratislavskom Krematóriu vykonávajú kňazi z farností :
   • Blumentál - Vazovova 8, Bratislava
  • Usmernenie Vám poskytne vybavovateľka Pohrebnej služby organizácie MARIANUM – Pohrebníctvo mesta Bratislavy.
  • Rímsko - katolícke  rozlúčky  na  cintorínoch  vykonáva  kňaz  z  farského  úradu  podľa  územného  obvodu  farnosti,  v ktorej sa cintorín nachádza. Bližšie informácie Vám  poskytne  vybavovateľka  Pohrebnej  služby organizácie MARIANUM – Pohrebníctvo mesta Bratislavy.

2.  cirkevná rozlúčka iného vierovyznania

 • V prípade, ak ste si zvolili cirkevnú rozlúčku iného vierovyznania alebo iný druh náboženskej ceremónie je potrebné, po vybavení všetkých náležitostí poslednej rozlúčky v Pohrebnej službe organizácie MARIANUM – Pohrebníctvo mesta Bratislavy, kontaktovať príslušného duchovného za účelom stanovenia vhodného termínu jej konania.

3.  občianska rozlúčka

 • Kontaktné telefónne číslo na obradníkov je v krematóriu tel.č. +421 2 50 700 155.
 • v prípade, ak ste si zvolili občiansku rozlúčku na cintoríne je potrebné, aby ste odovzdali deň pred jej samotným konaním  stručný životopis / nekrológ zosnulého obradníkovi na Vami zvolenom cintoríne, v pracovných dňoch v čase od 8.00 – 15.00 hod.
 • Službukonajúci obradník p. Kurák - tel.č. 0911/ 949 111,  vykonáva obrady pre: cintorín Vrakuňa, Martinský cintorín, cintorín Prievoz, cintorín Podunajské Biskupice, cintorín Komárov, cintorín Stará Vrakuňa, cintorín Rača, cintorín Vajnory
  Službukonajúci obradník p. Janko - tel.č. 0905/ 158 878,   vykonáva obrady pre: cintorín Slávičie údolie, cintorín Lamač, cintorín Dúbravka, cintorín Devín, cintorín Devínska Nová Ves, cintorín Petržalka, cintorín Rusovce 
 • Po upresnení cintorína a konkrétneho hrobového miesta, stanovení presného dátumu, času, formy a spôsobu poslednej rozlúčky so zosnulým Vám vybavovateľka Pohrebnej služby organizácie MARIANUM – Pohrebníctvo mesta Bratislavy ponúkne ďalšie nami poskytované tovary a služby, ktoré úzko súvisia s poslednou rozlúčkou.

Tovary ponúkané Pohrebnou službou organizácie MARIANUM – Pohrebníctvo mesta Bratislavy:

 • rakvy, cínové vložky do rakiev
 • čalúnenie do rakev
 • tylové prikrývky do rakiev
 • kvety, ikebany a pod.
 • kríže na rakvy, kalichy na rakvy
 • stuhy na kríž
 • drevené kríže na hrob
 • sväté obrázky

Služby ponúkané Pohrebnou službou organizácie MARIANUM – Pohrebníctvo mesta Bratislavy:

 • administratívne a organizačné zabezpečenie smútočného obradu vrátane matriky  (vybavenie úmrtného listu, pohrebného príspevku)
 • vytlačenie smútočných oznámení - PARTE (na objednávku)
 • vystavenie potvrdenia o účasti na poslednej rozlúčke
 • prevoz zosnulého pohrebným vozidlom vybaveným chladiacim zariadením na území SR a v zahraničí
 • letovanie cínovej rakvy pri prevoze do zahraničia
 • základnú a špeciálnu úpravu zosnulého (holenie, make-up)
 • výkop hrobového miesta a realizácia pohrebnej rozlúčky
 • spopolnenie zosnulého (s obradom, bez obradu)
 • rozptyl spopolnených ostatkov s obradom
 • rozptyl spopolnených ostatkov bez obradu
 • vsyp popola do zeme s obradom
 • vsyp popola do zeme bez obradu
 • zapožičanie vencov na obrad v krematóriu

Všetky tovary a služby, ktoré si z ponuky Pohrebnej služby organizácie MARIANUM – Pohrebníctvo mesta Bratislavy vyberiete, zaznamená vybavovateľka do písomnej objednávky.

V prípade, ak ste si objednali aj vystavenie úmrtného listu a vybavenie žiadosti o pohrebný príspevok, môžete si v  termíne do dvoch týždňov alebo vo vopred dohodnutý deň vyzdvihnúť úmrtný list a žiadosť o pohrebný príspevok na Pohrebnej službe organizácie MARIANUM – Pohrebníctvo mesta Bratislavy. Uvedené doklady Vám môžu byť zaslané aj formou poštovej zásielky, ak o to vopred požiadate.

Čo by mal urobiť objednávateľ v deň poslednej rozlúčky...?

Pre efektívny priebeh poslednej rozlúčky je potrebné, aby ste sa dostavili do vybavovacej kancelárie obradníka priamo na cintoríne alebo v Krematóriu, najneskôr 1/2 hodinu pred naplánovaným začiatkom poslednej rozlúčky so zosnulým. Objednávateľ poslednej rozlúčky oboznámi obradníka so svojou predstavou o priebehu poslednej rozlúčky a spolu si ujednotia jej definitívnu verziu, t.j.

 • vyberiete si  hudobné skladby ( 1 - 2 - 3 - 4 ), ktoré  zahrá organista (maximálne 3 skladby, zoznam  skladieb poskytne Pohrebná služba organizácie MARIANUM – Pohrebníctvo mesta Bratislavy,
 • vyberiete si skladby reprodukovanej hudby (možnosť použitia vlastných, prinesených skladieb  na CD  nosičoch, MG kazetách. V bratislavskom Krematóriu je možnosť použitia aj LP platní, CD nosičov vo  formáte MP3),
 • upresníte  resp. zostavíte  nekrológ,
 • rozhodnete sa o  vystavení /nevystavení zosnulého,
 • vykonáte  identifikáciu zosnulého,
 • odsúhlasíte  kvetinovú výzdobu obradnej siene,
 • prípadne predložíte iné špeciálne želania.

UPOZORNENIE: Pohrebná služba ani správa cintorínov organizácie MARIANUM – Pohrebníctvo mesta Bratislavy nenesú žiadnu zodpovednosť za nedostatočne pripravený priebeh poslednej rozlúčky so zosnulým v dôsledku oneskoreného príchodu objednávateľa do vybavovacej kancelárie obradníka na cintoríne alebo v Krematóriu na riadne prerokovanie scenára poslednej rozlúčky so zosnulýmm.

 

Odporúčania pre ostatných účastníkov obradu

Je vo vlastnom záujme ostatných účastníkov pohrebného obradu, aby sa na miesto konania poslednej rozlúčky dostavili asi 15 minút pred jej začiatkom. Po príchode na miesto konania poslednej rozlúčky odovzdáte kvetinové dary poverenému pracovníkovi obradného tímu, prípadne si kvetinové dary uložíte sami podľa vlastných predstáv na hrobové miesto. V bratislavskom Krematóriu kvetinovú výzdobu prevezme aranžérka v priestoroch hlavnej čakárne.

Pri vstupe do priestorov Krematória / na cintorín a počas samotnej poslednej rozlúčky  sú  všetci účastníci obradu povinní vypnúť mobilné telefóny.

Počas obradu sa účastníci poslednej rozlúčky riadia pokynmi obradníka / kňaza  (povstať, sadnúť...a pod.) Počas celého priebehu poslednej rozlúčky sú všetci účastníci povinní správať sa spôsobom zodpovedajúcim piete miesta a sú povinní zdržať sa takého správania, ktoré by sa dotýkalo dôstojnosti zosnulých.