Vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže
1. 7. 2022

Vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže

MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy, príspevková organizácia, Šafárikovo nám. 3, 811 02 Bratislava - MČ Staré mesto, IČO:173 301 190, zastúpená Ing. Robertom Kováčom, riaditeľ organizácie

podľa § 9a ods. 1 písm. a) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a podľa §281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na uzavretie Zmluvy o nájme nebytového priestoru vo výmere 8 m2 nachádzajúceho sa v budove so súpisným číslom 7783, nehnuteľná kultúrna pamiatka, nachádzajúcej sa na pozemkoch parc. č. 3219/4 a 3219/3 na Hodonínskej ceste 44 v Bratislave v ú.k. Záhorská Bystrica.

Súťažné podmienky a podklady je možné vyzdvihnúť v termíne od 11.7.2022 do 22.7.2022 osobne v sídle organizácie MARIANUM -Pohrebníctvo mesta Bratislavy, Šafárikovo nám. 3, 811 02 Bratislava - MČ Staré Mesto v čase od 7:00 hod. do 12:00 hod.

Termín obhliadky nebytového priestoru je stanovený na dni 12.7.2022 a 21.7.2022 v čase o 10:00 hod. priamo v areáli Krematória, Hodonínska cesta 44, Bratislava.

Kontaktná osoba: Ing. Miroslav Rybár, e-mail: miroslav.rybar@marianum.sk

Ďalšie novinky

Načítavam…