Čo dáva zmysel životu,
dáva zmysel i smrti.

Antoine de Saint-Exupéry

ZAHÁJENIE PRÁC NA ROZŠIROVANÍ CINTORÍNA RAČA

V čase od 12. augusta sme začali, v rámci rozšírenia cintorína, s realizáciou prác spojených s vytvorením nových urnových miest v urnovej stene a nových hrobových miest na cintoríne v Rači. Súčasťou prác je aj vybudovanie nového cintorínskeho oplotenia a dobudovanie nových chodníkov zo zámkovej dlažby. Pred realizáciou zámeru bolo potrebné zrealizovať búracie práce starých, staticky nevyhovujúcich murovaných stien, ako aj výrub drevín v dotknutom pásme stavby. Rekonštrukciou prejde aj jestvujúce oplotenie zo strany školy, ktoré bude nahradené novým oplotením a jeho súčasťou bude následne výsadba vysokej zelene, ktorá zabezpečí primerané odhlučnenie areálu školy od cintorína.

MARIANUM – Pohrebníctvo mesta Bratislavy

1

23.08.2019

2

23.08.2019

3

23.08.2019

4

23.08.2019

späť na zoznam