Čo dáva zmysel životu,
dáva zmysel i smrti.

Antoine de Saint-Exupéry

ODSTRAŇOVANIE DREVÍN

V dňoch 19.08.2019 - 23.08.2019 bol realizovaný výrub drevín sofora japonská a topoľ čierny na cintoríne Rača. Súhlas na výrub bol vydaný dňa 26.07.2019 Mestskou časťou Bratislavy – Rača, Kubačova 21, 831 06 Bratislava – Oddelenie životného prostredia a Stavebný úrad. Výrub bol uskutočnený v súlade s § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov a podľa § 47 ods. 3 a § 48 ods. 1 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

MARIANUM – Pohrebníctvo mesta Bratislavy

späť na zoznam