Vo chvíľach zármutku,
kedy prichádzate o milovaného človeka,
bude nám cťou sprevádzať Vás chvíľami poslednej rozlúčky

 I N F O R M Á C I A

pre návštevníkov cintorínov počas obdobia Sviatku všetkých svätých a Pamiatky zosnulých -  DUŠIČKY 2017 “

V zmysle Prevádzkového poriadku pohrebísk hlavného mesta SR Bratislavy si Vám  organizácia MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy dovoľuje oznámiť, že bratislavské cintoríny budú verejnosti prístupné  v období

od 01. novembra do 08. novembra 2017

     denne od 07.00 do 20.00 hod.

Organizácia MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy si Vás súčasne dovoľuje upozorniť, že v záujme bezpečnosti  návštevníkov cintorínov  bude v dňoch 

od  28. októbra do  5.novembra 2017  obmedzený vjazd motorovými vozidlami  na pohrebiská, okrem  vozidiel zdravotnej služby, požiarnej ochrany, policajného zboru. Dôvodom predmetného obmedzenia je zvýšená návštevnosť cintorínov počas Sviatku všetkých svätých a Pamiatky zosnulých. V prípade nevyhnutnej potreby vjazdu motorového vozidla do cintorína (najmä z dôvodu imobility návštevníkov) je potrebné realizovať vjazd v skorších ranných hodinách, v čase od 7:00 hod do 9:00 hod., kedy je návštevnosť cintorína nižšia. 

V dňoch  31.10. a  01.11.2017 budú v kanceláriách správcu   Martinského cintorína, cintorína v Slávičom údolí, cintorína Vrakuňa (pôvodný názov cintorín Ružinov) a bratislavského Krematória k dispozícii  zamestnanci organizácie MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy, ktorí budú podávať  základné  informácie  o jednotlivých hroboch,  sektoroch, ako aj o úhradách platieb za hrobové, urnové a kryptové  miesta.  

Počas sviatku Všetkých svätých a Pamiatky zosnulých budú vykonávať zamestnanci organizácie MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy stálu službu, ktorá bude zabezpečovať poriadok a čistotu na bratislavských cintorínoch. Organizácia    MARIANUM - Pohrebníctvo  mesta Bratislavy si dovoľuje požiadať ctených  návštevníkov  cintorínov, aby  mali strpenie a umožnili zamestnancom organizácie vyvážať odpad v kontajneroch špeciálnymi motorovými vozidlami. 

Ďalej si dovoľujeme požiadať návštevníkov cintorínov, aby všetok cintorínsky odpad dávali výlučne do veľkokapacitných kontajnerov a zabránili tak vytváraniu čiernych skládok v jednotlivých sektoroch cintorínov. 


Organizácia  MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy bude v spolupráci s   Policajným  zborom SR a Mestskou políciou Bratislava zabezpečovať poriadok a ochranu návštevníkov cintorínov a ich majetku. Je dôležité si však uvedomiť, že jediná cesta, ako predísť okradnutiu zlodejmi, je predovšetkým prevencia. Z uvedeného dôvodu Vám odporúčame, aby ste si nenechávali položené tašky a kabelky na hrobových alebo urnových miestach, ak pôjdete vysypať odpad,  resp. nabrať vodu k studničke. Taktiež Vám odporúčame nenosiť na cintoríny nepotrebné   tašky a  drahé  predmety / videokamery, fotoaparáty,  a pod./,  ako aj  viditeľne drahé šperky  / zlaté retiazky, náušnice a pod. / Zaznamenali sme už v minulosti prípad násilného strhnutia zlatej retiazky priamo z krku návštevníka cintorína. 

V prípade, že sa na cintorín vyberiete večer, respektíve, pred/po zotmení odporúčame Vám, zobrať si so sebou baterku

Je potrebné si uvedomiť, že  na cintorínoch sa budú pohybovať aj osoby, ktoré si nepôjdu uctiť pamiatku svojich drahých zosnulých. Takéto osoby sa môžu snažiť využiť Vašu nepozornosť, príp. zamyslenie sa nad Vašimi drahými zosnulými na mieste ich posledného odpočinku, aby sa na Váš úkor neprávom obohatili.  

Dovoľujeme si  Vám záverom ešte raz pripomenúť, že jedným zo základných pravidiel pre svoju vlastnú bezpečnosť a ochranu svojho majetku je predovšetkým prevencia.  V prípade, ak  budete  mať  podozrenie z páchania priestupku, alebo trestného činu,  takúto udalosť  bezodkladne nahláste  správcovi príslušného  cintorína, alebo priamo na  telefónne číslo polície 158 resp. 112.

Rovnako si Vás dovoľujeme upozorniť na “neserióznych” kamenárov, ktorí Vás možno budú “obťažovať” priamo pri hrobovom miesta a budú Vám ponúkať kamenárske práce rôzneho druhu, aj bez daňového dokladu…  Dobre si preto premyslite, komu dáte zrealizovať kamenárske práce a najmä to, aké záruky a doklad o objednávke Vám takýto kamenár poskytne. Ako správca máme s takýmito kamenárskymi subjektami len veľmi negatívne skúsenosti aj na základe Vašich následných sťažností. 

Na pohrebisku je možné rozsvecovať kahance a sviečky len na hrobovom mieste, alebo na mieste na to vyhradenom v zmysle § 4 ods. 6 Prevádzkového poriadku pohrebísk hlavného mesta SR Bratislavy tak, aby nevzniklo nebezpečenstvo požiaru, prípadne poškodenie iných hrobových miest alebo vybavenosti pohrebiska.   Organizácia  MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy si dovoľuje požiadať návštevníkov cintorínov, aby miesto, kde budú rozsvecovať kahance a sviečky,  riadne očistili od nečistôt  /suchého lístia, alebo iných horľavých látok/,  sviečky  umiestnili  v dostatočnej vzdialenosti od umelej kvetinovej výzdoby a tým zabránili nežiadúcim požiarom. V prípade vzniku menšieho  požiaru  žiadame návštevníkov, ak  to  bude  v  ich   silách,    skúsiť    požiar  uhasiť sami, v prípade neúspechu, požiar ihneď nahlásiť správcovi príslušného cintorína, alebo na telefónnom čísle 150 resp. 112. 

V bratislavskom Krematóriu je na vsypových a rozptylových lúkach dovolené rozsvecovať kahance a sviečky len na vyhradených plochách.

V odôvodnených prípadoch môže byť rozsvecovanie kahancov a sviečok a manipulácia s otvoreným ohňom prevádzkovateľom cintorínov obmedzená alebo zakázaná. 

V bratislavskom Krematóriu je zakázané chodiť/vstupovať na rozptylové lúky, rešpektujte, že sa na nich nachádza popol zosnulých.

Súčasne upozorňujeme návštevníkov cintorínov, že v zmysle § 4  Prevádzkového poriadku pohrebísk hlavného mesta SR  Bratislavy je zakázané :

-   vstupovať na pohrebisko osobám pod vplyvom alkoholu alebo omamných látok

-   z hygienických dôvodov  piť vodu z vodovodných vpustí  alebo  studničiek 

-   vstupovať na pohrebisko osobám na bicykli, kolobežke , kolieskových  korčuliach a pod.

-   vstupovať  na pohrebisko so zvieraťom.  Žiadame hlavne  majiteľov  psov,  aby  tento zákaz 

    striktne rešpektovali.

 

Záverom si dovoľujeme požiadať návštevníkov cintorínov, aby sa správali na pohrebisku spôsobom zodpovedajúcim piete miesta a  zdržali  sa takého správania, ktoré by sa dotýkalo dôstojnosti  zosnulých, úcty k nim,   alebo mravného cítenia pozostalých  a ostatnej verejnosti.  


 

Ing. Radoslav Vavruš

     riaditeľ organizácie MARIANUM


späť na zoznam