Online vybavovanie pohrebov

Tento webový formulár predstavuje nezáväznú objednávku a má len informatívny charakter. S uplatnením ONLINE objednávky poskytovateľovi ani objednávateľovi nevznikajú žiadne práva a povinnosti. Vyplnením a zaslaním tohto webového formuláru v súvislosti s vybavením pohrebu, beriem na vedomie, že organizácia MARIANUM – Pohrebníctvo mesta Bratislavy, ako prevádzkovateľ spracúva osobné údaje v rámci predzmluvného a zmluvného vzťahu v spojitosti so zákonom č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve v znení neskorších predpisov za účelom vybavenia objednávky a zabezpečenia pohrebu ľudských pozostatkov alebo ostatkov. Osobné údaje sa poskytujú len v prípade plnenia povinností v zákonom stanovených prípadoch orgánu dozoru. Osobné údaje sa uchovávajú po dobu stanovenú v registratúrnom pláne prevádzkovateľa vedeného podľa osobitného zákona. Dotknutá osoba si môže uplatniť právo na prístup k osobným údajom, právo na opravu a vymazanie osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania, právo na prenosnosť, právo podať sťažnosť úradu na ochranu osobných údajov. Bližšie informácie týkajúce sa spracúvania a ochrany osobných údajov sú uvedené na www.marianum.sk.

ČO DÁVA ZMYSEL ŽIVOTU, DÁVA ZMYSEL I SMRTI.

Antoine de Saint-Exupéry