Vývoz zosnulého NONSTOP: 0911 125 970 0911 125 980
Rezervácia termínu pohrebu: 02 50 700 139 0904 293 559
Vybavenie pohrebu: 02 50 700 140 02 50 700 141 02 50 700 142

Vo chvíľach zármutku,
kedy prichádzate o milovaného človeka,
bude nám cťou sprevádzať Vás chvíľami poslednej rozlúčky

Informácie / Verejné obstarávanie / Profil verejného obstarávatela

PROFIL VEREJNÉHO OBSTARÁVATELA

MARIANUM – Pohrebníctvo mesta Bratislava je podľa § 7 ods. 1 písm. d) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov verejným obstarávateľom a pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb je povinné používať postupy podľa tohto zákona.

 

Verejný obstarávateľ: MARIANUM – Pohrebníctvo mesta Bratislavy
Sídlo:  Šafárikovo nám. č. 3, 811 02 Bratislava
Štatutárny zástupca: Ing. Radoslav Vavruš
E-mail: riaditel@marianum.sk
Telefón: +421 2 500 700 101
   
Bankové spojenie: ČSOB, a.s.
Číslo účtu: SK59 7500 0000 0000 2594 6193
IČO: 17330190
DIČ:  2020838182
IČ DPH: SK2020838182
Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie: Daniel Mikuščák
Telefón:  +421 918 600 969
Email: mikuscak@visions.cc, vo@marianum.skPodľa § 5 zákona o verejnom obstarávaní podľa finančných limitov sú:

1. 
zákazky nadlimitné, zverejňované v Úradnom vestníku Európskej únie, ktorý je dostupný online na webovej stránke - www.simap.ted.europa.eu vo Vestníku verejného obstarávania, ktorý je dostupný aj on-line na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávania v sekcii Vestník - www.uvo.gov.sk

2.
zákazky podlimitné, zverejňované vo Vestníku verejného obstarávania, ktorý je dostupný aj online na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie v sekcii Vestník - www.uvo.gov.sk

3.
zákazky s nízkou hodnotou, zverejňované v súhrnnej správe podľa §117 zákona o verejnom obstarávaní

 

 

 

späť na zoznam