Čo dáva zmysel životu,
dáva zmysel i smrti.

Antoine de Saint-Exupéry

Vážení zákazníci, Vážení používatelia,

v súvislosti s nadobudnutím účinnosti Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a zmene a doplnení niektorých zákonov, ako aj nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, zverejneného v Úradnom vestníku EÚ (GDPR) bola spoločnosť TOPSET Solutions s.r.o. nútená dňa 25. mája 2018 o 00:00 h vypnúť internetové portály virtuálnych cintorínov www.cintoriny.sk a www.cemetery.sk .

Dôvodom tohto opatrenia je nejednotnosť právnych názorov v neexistujúca záväznosť právneho stanoviska k problematike spracúvania osobných údajov dotknutých nežijúcich osôb podľa nových zákonných úprav, najmä s ohľadom na ich získavanie, zverejňovanie a súhlas s ich spracúvaním prevádzkovateľom.

MARIANUM – Pohrebníctvo mesta Bratislavy nie je vlastníkom ani správcom vyššie uvedených portálov a od doby ich založenia bola len ich prispievateľom. Vyššie uvedené, celoslovenské portáli sú v správe a vlastníctve spomínanej spoločnosti TOPSET Solutions s.r.o.

späť na zoznam